ติดต่อโรงเรียน

โรงเรียนบ้านหนองแวง  หมู่ 4  ตำบลนาฝาย  อำเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ  36000

โทร.  044124303  

bannongvang@hotmail.com