ข้อมูลโรงเรียน

         โรงเรียนบ้านหนองแวง   ตั้งอยู่เลขที่ .....-....ถนนช่อระกา-หนองแวง    ตำบลนาฝาย   อำเภอเมืองชัยภูมิ  

จังหวัดชัยภูมิ    รหัสไปรษณีย์   36000   โทรศัพท์   044-124303   โทรสาร........-........   

     e-mail : bannongvang@hotmail.com     

     website : http://nwl.chaiyaphum1.com/

สังกัด   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชัยภูมิ  เขต  1 

เปิดสอนตั้งแต่ระดับ  อนุบาล  1    ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6

   ขตพื้นที่บริกา   1   หมู่บ้าน   ได้แก่  บ้านหนองแวง หมู่ 4  ตำบลนาฝาย  อำเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ

   คำขวัญของโรงเรียน        ขยัน    ซื่อสัตย์    ประหยัด      พัฒนา

   สีประจำโรงเรียน  ชมพู เขียว

เอกลักษณ์ประจำโรงเรียน  

โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

อัตลักษณ์ประจำโรงเรียน   

รู้ประหยัด พัฒนาสู่อาเซียน